ประวัติวิทยาลัยการอาชีพนาแก
               ปี พ.ศ. 2553 เป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม โดยเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
               ปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโคกหนองแซงสาธารณประโยชน์ หมู่ 1 ตำบลนาคู่อำเภอนาแก เนื้อที่ประมาณ 94 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา โดยการประสานงานจากนายพิเชฏษ์ หลั่งทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาแก
               ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาแก สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอโครงการการขอใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนาแกจังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายไพจิตร ศรีวรขาน นายชูกัน กุลวงษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ และประชาชนชาวอำเภอนาแก โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการจัดตั้ง
               ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนาแก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนาแก