ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิทธิชนม์ คำแปล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

 

นางสาวเยาวเรศ  กรกัน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นายกมล  เขตคาม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้าราชการครู

นางสาวสุธิดา ทะนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชยา ไทยรัมย์

ครูชำนาญการ

นายมนตรี วงค์ตาผา

ครู

นายกัมปนาท  นาก้อนทอง

ครู

นายจิระวัฒน์ แซงดาว

ครู

นายสุนทร ปุ่มเป้า

ครู

นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย

ครู

นายสุชาติ ชุมพร

ครู

นายณัฐพงษ์  ศรีโยวงศ์

ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

นายสฤษดิ์ พลราชม

พนักงานราชการ (ครู)

นายมนตรี เชื้อดวงผูย

พนักงานราชการ (ครู)

นายอุดมเดช ลีนาลาด

พนักงานราชการ (ครู)
ครูพิเศษสอน

นางสาวนันทพร วงค์อุดดี

ครูพิเศษสอน

นายกิติศักดิ์ พลราชม

ครูพิเศษสอน

นายชัยธวัฒน์ ศรีแสนวรกุล

ครูพิเศษสอน

นายธนยศ กวานเหียน

ครูพิเศษสอน

นายอภิชัย แสงมณี

ครูพิเศษสอน

นายเทอดพงษ์ พ่อสีชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวจักรีทิพย์ ศรีคำแซง

ครูพิเศษสอน

นายทิวทัศน์ วงศ์ทรรศนกุล

ครูพิเศษสอน

นางสาวศิริพร ชาเครือ

ครูพิเศษสอน

นายวสันต์  น้อยบำรุง

ครูพิเศษสอน

นางสาวเขมสุดา เชื้อคำเพ็ง

ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่

นางสาวเยาวรัตน์ ทองผา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดาลิณี ยตะโคตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชนัญญา วงค์หลวงอุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชาญวิทย์ พลราชม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

….

เจ้าหน้าที่ธุรการ

….

เจ้าหน้าที่ธุรการ

….

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทะนงศักดิ์ ยตะโคตร

พนักงานขับรถ

……

แม่บ้าน

นายบัญชา ยตะโคตร

นักการภารโรง

นายธีรพล ลีนาลาด

นักการภารโรง