นางสาวนิตยา  บุตรศรีรักษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาค้าปลีก
นางสาวศิริพร ชาเครือ
ครูพิเศษสอน
ครูแผนกวิชาค้าปลีก