นางสาวสุธิดา ทะนันท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายชัยธวัฒน์ ศรีแสนวรกุล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอภิชัย แสงมณี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ