นายกมล  เขตคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุนทร  ปุ่มเป้า
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสฤษดิ์ พลราชม
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายมนตรี วงค์ตาผา
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
….
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นางสาวสุธิดา ทะนันท์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายญัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวศิริพร ชาเครือ
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
นายวิชยา ไทยรัมย์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
นายสุนทร  ปุ่มเป้า
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
….
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายชัยธวัฒน์  ศรีแสนวรกุล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวกาญจ์กนก ทองจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวกาญจ์กนก ทองจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ