นางสาวเยาวเรศ  กรกัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา
นายณัฐพงษ์  ศรีโยวงค์
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
นางสาวนันทพร  วงค์อุดดี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายอุดมเดช  ลีนาลาด
หัวหน้างานปกครอง
นายเทอดพงษ์  พ่อสีชา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นายธนยศ กวานเหียน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
นายมนตรี เชื้อดวงผูย
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
นายณัฐพงศ์ ชัยมาโย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

Empty section. Edit page to add content here.

งานปกครอง

Empty section. Edit page to add content here.