นางสาวเยาวเรศ  กรกัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจิระวัฒน์ แซงดาว
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานบุคลากร
นายณัฐพงษ์  ศรีโยวงค์
หัวหน้างานบัญชี
นายสุนทร  ปุ่มเป้า
หัวหน้างานพัสดุ
นายสฤษดิ์  พลราชม
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายมนตรี วงค์ตาผา
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวศิริพร มาตย์เลี่ยม
หัวหน้างานประชาสัมธ์
นางสาวเยาวรัตน์ ทองผา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวดาลิณี ยตะโคตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวชนัญญา วงค์หลวงอุด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายทะนงศักดิ์ ยตะโคตร
พนักงานขับรถ
แม่บ้าน
นายบัญชา ยตะโคตร
นักการภารโรง
นายธีรพล ลีนาลาด
นักการภารโรง
นายคำคิด ศรีแสน
ยามรักษาการณ์
นายกิติพงษ์ รวมธรรม
ยามรักษาการณ์

งานบริหารงานทั่วไป

Empty section. Edit page to add content here.

งานบุคลากร

Empty section. Edit page to add content here.

งานการเงิน

Empty section. Edit page to add content here.

งานการบัญชี

Empty section. Edit page to add content here.

งานพัสดุ

Empty section. Edit page to add content here.

งานอาคารสถานที่

Empty section. Edit page to add content here.

งานทะเบียน

Empty section. Edit page to add content here.

งานประชาสัมพันธ์

Empty section. Edit page to add content here.