นายสิทธิชนม์ คำแปล

ผู้อำนวยการ

นายกมล  เขตคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวเยาวเรศ  กรกัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายกมล  เขตคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวเยาวเรศ  กรกัน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา