ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย

คือ “สีเขียว และ สีขาว”

“สีเขียว” หมายถึง ความร่มเย็น ความเจริญงอกงาม

“สีขาว” หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

โทรศัพท์ 0-4253-0958 โทรสาร 0-4253-0959

Website : http://www.nkcc.ac.th

E-mail : nkcc@hotmail.com

 

ปรัชญาวิทยาลัย

ชำนาญทักษะ สร้างความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพนาแกมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และภูมิภาค

พันธกิจ

  • จัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา
  • พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา