ขอเชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ” การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2565
ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก