วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.บรรจง พลขันธ์ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกองช่าง ของอำเภอนาแก เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชึวศึกษาร่วมกัน