ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพนาแก และให้นโยบายยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ โดยมี ดร.บรรจง พลขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูนำเยี่ยมชมและร่วมรับฟังข้อคิดเห็นของเลขาธิการฯ