นายกมล  เขตคาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
นายสุชาติ ชุมพร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายอภิชัย แสงมณี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายกัมปนาท  นาก้อนทอง
หัวหน้างานความร่วมมือ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นายกิติศักดิ์ พลราชม
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นางสาวพรพิมล โกพลรัตน์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
นางสาวเขมสุดา เชื้อคำเพ็ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ