สาขาที่เปิดทำการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. ประเภทวิชาอุสาหกรรม
  1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานช่างยนต์
  1.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  2.1 สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางานบัญชี
  2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาที่เปิดทำการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. ประเภทวิชาอุสาหกรรม
  1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า
  1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  2.1 สาขาวิชาการบัญชี
  สาขางานบัญชี
  2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ